LAMPS

Unikalna lampa wykonana z papierowych żurawi orgiami.

Żuraw w Japonii jest symbolem szczęścia i pokoju. Jest uważany za zwierzę mityczne, a nawet święte. Żurawie są monogamistami i wiążą się w pary na całe życie. Kiedyś wierzono, że te kultowe ptaki mogą żyć nawet 1000 lat, a japońskie matki modliły się, aby żuraw chronił ich dzieci. W Japonii do dzisiaj istnieje legenda o Senbazuru, czyli tysiącu żurawi. Głosi ona, że jeżeli ktoś złoży 1000 żurawi w intencji chorej osoby lub jakiegoś życzenia, ono się spełni, a człowiek wyzdrowieje. Pewna dziewczynka Sasaki Sadako, która po wybuchu bomby atomowej zrzuconej na Hiroshime, zachorowała na białaczkę, postanowiła złożyć 1000 papierowych żurawi, aby wyzdrowieć. Nie zdążyła jednak tego zrobić, udało jej się wykonać 644 ptaszki. Niestety zmarła. Została pochowana z 1000 żurawi – brakującą resztę złożyli znajomi. Na pamiątkę Sasaki Sadako oraz jako apel o Pokój na świecie w Parku Pokoju w Hiroshimie powstał pomnik tej dziewczynki, gdzie co roku odwiedzający przynoszą papierowe żurawie.

Lampy które tworzę, powstały z inspiracji tą historią.
Tworzone są na indywidulane zamówienie, mogą mieć różne średnice i kolory.
Żurawi jest na nich mnóstwo, nigdy nie liczyłam, ale może nawet 1000…
Gdybyś był zainteresowany taką lampą, proszę o kontakt mailowy.


The Unicate Lamp made of paper origami cranes.

A crane in Japan is the symbol od happiness and peace. It is considered as a mythical animal and even holy. Cranes are monogamists and are paired for entire life. It was once believed that these iconic birds could live up to 1000 years, and Japanese mothers prayed that the crane would protect their children. In Japan, there is a still legend of Senbazur – aboute thousand cranes. It says that if someone puts 1,000 cranes in the intention of a sick person or some wish, it will come true and the person will recover. One girl Sasaki Sadako, who after the explosion of the atomic bomb dropped on Hiroshime, fell ill with leukemia, decided to lay 1,000 paper cranes to recover. However, she did not manage to do it, she managed to make 644 birds. Unfortunately she died. She was buried with 1000 cranes – the rest were made by friends. In memory of Sasaki Sadako and as an appeal for Peace in the world in the Peace Park in Hiroshima, a monument for this girl was created. The visitors from all over the woorld bring paper cranes every year.

Lamps that I create are inspired by this story.
They are made for individual order, they can have different diameters and colors.
There are plenty of cranes on them, I’ve never counted, but maybe even 1000 …
If you are interested in such a lamp, please contact me by e-mail.